Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası (“CookieSeal”)

Kişisel verilerin korunması Doğuş Bilgi İşlem ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş. (“DT”) için önemli bir konudur. DT, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK Kanunu”) uyum sağlanması için KVK Kanunu’nun öngördüğü ilkeleri benimsemekte, kişisel verilerin işlenmesi, silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi, aktarılması, ilgili kişinin aydınlatılması ve veri güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmektedir. Bu kapsamda düzenlenen Kişisel Verilerin Korunması Politikası kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin (“İlgili Kişi”) erişimine sunulmaktadır.

1) Kişisel Verilerin Korunması Politikasının Kapsam ve Amacı

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası, DT’nin;

 1. a)Kişisel verileri toplama yöntemlerini ve hukuki sebeplerini,
 2. b)Hangi kişi gruplarının kişisel verilerinin işlendiğini (Veri Sahibi Kategorizasyonu),
 3. c)Bu kişi gruplarına ilişkin olarak hangi kategoride kişisel veri işlendiğini (Veri Kategorileri) ve örnek veri türleri,
 4. d)Bu kişisel verilerin hangi iş süreçlerinde ve hangi amaçlarla kullanıldığını,
 5. e)Kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla alınan teknik ve idari tedbirleri,
 6. f)Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceğini,
 7. g)Kişisel verileri saklama sürelerini,
 8. h)İlgili Kişiler’in kişisel verileri üzerindeki haklarının neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceklerini,
 9. i)Resmi makamlarla kişisel veri paylaşımını açıklamaktadır.

a) Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki SebepleriNedir?

DT kişisel verileri websiteleri, sosyal medya hesapları, çerezler, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak, KVK Kanunu’nunda belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır.

b) Veri Konusu Kişi Grubu Kategorizasyonu

DT, kişisel veri işleme süreçlerinde ve bu süreçlere bağlı faaliyetlerde kişisel verileri işlenen veri konusu kişi gruplarını aşağıdaki şekilde kategorize etmektedir. Bununla beraber KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda sair kişi gruplarının da kişisel verileri işlenebilmektedir.

 

 1. Müşteri
 2. Potansiyel Müşteri
 3. Çevrimiçi Ziyaretçi
 4. Talep/şikayet ileten kişi

c) Veri Kategorileri ve Örnek Veri Türleri

  1. 1. Müşteri,· Kimlik Bilgisi: Ad, soyadı, TC kimlik numarası· İletişim Bilgisi: cep telefonu, e-posta adresi, adres,· Finansal Bilgi: Vergi dairesi, fatura bilgileri

   · Müşteri/Üye Bilgisi: Üyelik bilgisi,

   · Müşteri/Üye İşlem Bilgisi: Satın alınan ürün ve tutarı,

   · Risk Yönetimi Bilgisi: IP adresi

   · İşlem Güvenliği Bilgisi: Şifre, parola bilgileri

   · Pazarlama Bilgisi: Çerez kayıtları, hedefleme bilgileri, alışkanlık ve beğenileri gösteren değerlendirmeler

   · Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi: Verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, İlgili Kişi’nin elektronik ortamda verdiği ticari elektronik ileti izni, mesafeli satış sözleşmesi ve DT tarafından sunulan hizmetlerden faydalanılmasını sağlayan sair hukuki metinler ve sözleşmeler

   2. Potansiyel Müşteri

   · Kimlik Bilgisi: Ad, soyadı

   · İletişim Bilgisi: e-posta adresi, adres,

   · Risk Yönetimi Bilgisi: IP adresi

   3. Çevrimiçi Ziyaretçi

   · Hukuki İşlem Bilgisi/Risk Yönetimi Bilgisi: IP adresi

   · Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi: Verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktar

   4. Talep/şikâyet ileten kişi

   · Kimlik Bilgisi: Ad, soyadı

   · İletişim Bilgisi: e-posta adresi,

   · İşlem Bilgisi: Mesaj konusu, mesaj içeriği

d) Kişisel Verilerin Hangi İş Süreçlerinde ve Hangi Amaçlarla Kullanıldığı

 1. Kişisel veriler, DT tarafından işletilen CookieSeal;· Çevrimiçi ziyaretçi verilerinin ilgili mevzuat uyarınca işlenmesi,· Müşteri işlemlerinin gerçekleştirilmesi,· Platformlar üzerinden sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi, yeni hizmetlerin geliştirilmesi ve bununla ilgili bilgilendirme yapılması,

  · Müşteri ile kurulan ticari elektronik ileti onayı mevcut müşteriler açısından; özel tanıtım, fırsat ve fayda sağlanması,

  · Sözleşme ilişkisi kapsamında, ticari elektronik ileti onayı mevcut müşteriler açısından; doğrudan pazarlama, dijital pazarlama, yeniden pazarlama, hedefleme, profilleme ve analiz yapılarak tanıtım ve pazarlama yapılması,

  · Müşteri sorun ve şikayetlerinin çözümlenmesi,

  · Müşteri memnuniyeti, sadakati ve bağlılığının yaratılması,

  · İstatistiksel değerlendirmeler ve pazar araştırmaları yapılması,

  · DT’nin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,

  · Muhasebe ve satın alma işlemlerinin takibi,

  · Hukuki süreçler ve mevzuata uyum,

  · İdari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması,

  · Şirket içi raporlama ve iş geliştirme faaliyetlerinin planlanması,

  · Bilgi ve işlem güvenliği sağlanması ve kötü amaçlı kullanımın önlenmesi,

  · DT ‘in faaliyetlerinin DT prosedürleri ve KVK Kanunu kapsamında hazırlanan politikalarına uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

  · İşlenen verilerin güncel ve doğru olmasının sağlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması ve

  sayılı tüm bu süreçlere ilişkin faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla kullanılmaktadır.

e) Kişisel Verilerin Güvenliğini Sağlamak Amacıyla Alınan Teknik ve İdari Tedbirler

 1. DT, kişisel verilerinizin gizliliği, bütünlüğü ve güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.DT, kişisel verilere yetkisiz erişimi, hatalı kullanımı, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, ifşa edilmesini, değiştirilmesini veya imha edilmesini engellemek için gerekli önlemleri almaktadır.DT işlediği kişisel verilere hukuka aykırı erişimin engellenmesi, bu verilerin hukuka aykırı işlenmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin muhafazasının sağlanmasına ilişkin olarak:· Kişisel verilerin alındığı web sitesindeki tüm alanlar SSL ile korur,

  · Web sitesinden toplanan kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesi için, çalışanlarına yönelik erişim yetki ve kontrol matrisleri oluşturur ve uygulamaya alır,

  · Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini sağlamak üzere; periyodik olarak sızma testleri yaptırır, sistemin yetkisiz erişimlere dayanıklılığını test eder,

  DT gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, DT tarafından işletilen platformlara veya DT sistemine yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya yetkisiz üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, DT bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alır.

f) Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

DT kişisel verileri yalnızca Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak üçüncü kişilere aktarmaktadır.

Müşteri verileri ayrıca; müşterinin ticari elektronik ileti onayı doğrultusunda alışveriş tercih, beğeni ve alışkanlıkları doğrultusunda kendisine tanıtım, reklam yapılabilmesi, fayda ve fırsat sunulabilmesi amacıyla ticari elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcısı ile paylaşılmaktadır.

Yukarıda belirttiğimiz yurt içi ve yurt dışı aktarıma konu kişisel veriler, güvenliklerini sağlayacak teknik tedbirlerin yanı sıra; hukuki ilişkinin karşı tarafının veri sorumlusu veya veri işleyen olması dikkate alınarak sözleşmelerimizde yer verilen KVK Kanunu uyumlu hükümler sayesinde hukuksal olarak da korunmaktadır.

g) Kişisel Verileri Saklanma Süreleri

DT işlediği kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerektirdiği süreler boyunca KVK Kanunu ile uyumlu olarak muhafaza eder. Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikamızda bu süreler yaklaşık olarak aşağıdaki gibidir:

Müşteri kayıtları 10 yıl 6098 Sayılı Kanun
Muhasebe ve finansal işlemlere ilişkin tüm kayıtlar 10 yıl 6102 Sayılı Kanun, 213 Sayılı Kanun
Ticari elektronik ileti onay kayıtları Onayın geri alındığı tarihten itibaren 1 yıl 6563 Sayılı Kanun ve ilgili ikincil mevzuat
Çevrim içi ziyaretçilere ilişkin trafik bilgileri 2 yıl 5651 Sayılı Kanun
Müşterilere ilişkin kişisel veriler Hukuki ilişki sona erdikten sonra 10 yıl; 6098 Sayılı Kanun, 213 Sayılı Kanun, 6502 Sayılı Kanun

 

Çerezler yoluyla elde ettiğimiz kişisel verilerin saklama süreleri konusunda Çerez (Cookie) Politikamızı inceleyebilirsiniz.

h) İlgili Kişiler’in Kişisel Verileri Üzerindeki Haklarının Neler Olduğunu ve Bu Hakları Nasıl Kullanabilecekleri

DT, tarafından işlenen kişisel veriler üzerinde İlgili Kişi’nin KVK Kanunu madde 11 uyarınca sahip olduğu haklar aşağıda sıralanmaktadır:

· Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

· Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

· Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

· Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

· KVK Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

· (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

· İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

· Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

KVK Kanunu madde 13 uyarınca kisiselverilerim@d-teknoloji.com.tr ‘ye mail atarak haklarınızı kullanabilirsiniz.

i) Resmi Makamlarla Kişisel Veri Paylaşımı

DT , DT tarafından işletilen elektronik ticaret platformlarına ve mobil aplikasyonlara yaptığınız ziyaret veya üyeliğe ilişkin kişisel verilerinizi ve gezinme bilgileriniz gibi trafik bilgilerinizi; DT’nin yasalar karşısındaki yükümlülüğünü ifa etmesi amacıyla (suçla mücadele, devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi ve benzeri ancak bununla sınırlı olmamak üzere DT’nin yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda) yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.

j) Çerez (Cookie) Kullanımı ve Yönetimi

DT tarafında kullanılan çerezler ile ilgili detaylı bilgi için Çerez (Cookie) Politikamızı inceleyebilirsiniz.

2) Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi Şartları

DT, web sitesi, mobil sitesi aracılığıyla işlediği kişisel verileri, KVK Kanunu madde 7, 17 ve Türk Ceza Kanunu madde 138 uyarınca ilgili kanunların öngördüğü süreler ve/veya işleme amacının gerekli kıldığı süreler boyunca saklamaktadır. Bu sürelerin sona ermesi durumunda ise Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca silecek, yok edecek veya anonim hale getirecektir.

DT tarafından kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir. DT bunun için kullanıcı seviyesinde erişim yetki ve kontrol matrisi oluşturur ve uygulamaya alır. Veri tabanında silme işleminin gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri alır.

DT tarafından kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir.

DT tarafından kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini ifade etmektedir.

DT, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca hazırladığı Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası kapsamında silme, yok etme ve anonim hale getirmeye ilişkin yöntemleri ve aldığı teknik ve idari tedbirleri ayrıntılı olarak açıklamaktadır. Bu Politika’da ayrıca Yönetmeliğin öngördüğü periyodik imhanın gerçekleştirileceği zaman aralığı 6 ay olarak belirlenmiştir.

3) Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda Yapılacak Değişiklikler

DT, işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ndaki değişikliklerden haberdar olmanız için, siz üyelerimize gerekli bilgilendirme yapılacaktır.